کلکسیون پارچه

کلکسیون انواع پارچه ، پارچه دانتل ، پارچه گیپور ، پارچه حریر، پارچه تور کار شده ، پارچه با کار دست ، پارچه پولکی ، پارچه تافته